niedziela, Październik 20, 2019
Waluty – co wpływa na ich kurs?
Oceń tekst

Waluty – co wpływa na ich kurs?

Jak się okazuje, aktualną cenę waluty determinuje bardzo wiele ekonomicznych czynników. Bieżące kursy poszczególnych walut mogą być zależne między innymi od wielu różnych wydarzeń i zjawisk gospodarczych. Przy czym najważniejsze czynniki ekonomiczne, które w długiej lub krótkiej perspektywie czasowej wpływają na wyceny walut to między innymi:

Obecny poziom stóp procentowych

Wzrost stóp procentowych (lub jego zapowiedź) powoduje zwiększone zapotrzebowanie na krajową walutę, gdyż inwestorzy chcą lokować swoje pieniądze w danym państwie. Natomiast jeśli podaż danej waluty jest stabilna, to wzrost zainteresowania ze strony inwestorów skutkuje także podwyżką kursu waluty. Z kolei spadek stóp procentowych może mieć zupełnie odwrotny wpływ na notowania naszej krajowej waluty.

Aktualny poziom inflacji

W dłuższej perspektywie wzrost krajowych cen powoduje, że towary, które są eksportowane są znacznie mniej konkurencyjne. Z kolei w warunkach naprawdę stabilnej podaży spadek popytu na krajową walutę wywołuje jej osłabienie. Tego rodzaju zjawisko można dostrzec szczególnie w odniesieniu do walut ich głównych partnerów handlowych. Spadek inflacji będący czynnikiem, zwiększającym konkurencyjność eksportu, ma za to przeciwny wpływ na długookresową wycenę krajowej waluty. Jednak w krótkiej perspektywie czasowej niska inflacja zmniejsza szanse na podwyżki stóp procentowych. Dlatego też inwestorzy są wtedy mniej zainteresowani krajową walutą. Natomiast informacja o szybkich wzrostach cen niesie za sobą podwyżkę stóp procentowych. Rezultatem czego inwestorzy znacznie chętniej nabywają krajową walutę, a dodatkowo popyt spekulacyjny jeszcze podwyższa jej kurs.

Bieżące tempo wzrostu gospodarczego

W dłuższej perspektywie czasowej naprawdę szybki wzrost gospodarczy stymuluje import dóbr i usług przez krajowych producentów. Większa aktywność importerów oznacza wzrost ilości krajowej waluty na rynku międzynarodowym, a w związku z tym również spadek jej kursu. Niższe tempo wzrostu gospodarczego zmniejsza zapotrzebowanie krajowych importerów na zagraniczne towary i skutkuje tym samym wzrostem notowań waluty. Z kolei w krótszej perspektywie czasowej szybszy wzrost gospodarczy zachęca zagranicznych inwestorów do umacniania danej waluty poprzez zwiększenie jej popytu spekulacyjnego. Ponadto zbyt niskie tempo wzrostu gospodarczego zniechęca posiadaczy kapitału do zakupu jakichkolwiek krajowych aktywów, a mniejsze zainteresowanie ze strony inwestorów to osłabienie krajowego pieniądza.

Aktualna stopa bezrobocia

W dłuższej perspektywie wzrost krajowego bezrobocia oznacza spadek popytu na dobra importowane. Co za tym idzie osłabienie aktywności importerów powoduje wzrost kursu waluty, gdyż na rynek międzynarodowy trafia mniejsza ilość naszych krajowych pieniędzy. Natomiast spadek bezrobocia wywołuje zwiększenie ilości transakcji, które są zawierane przez importerów i przyczyniają się tym samym do osłabienia naszej krajowej waluty. W krótkim czasie wzrost bezrobocia skutkuje zniechęceniem zagranicznych inwestorów i spadkiem notowań krajowej waluty. Ponadto spadek bezrobocia wzmaga popyt na naszą lokalną walutę, ponieważ posiadacze kapitału upatrują większe szanse w osiąganiu zysków na terenie danego kraju.

Kurs walut a sytuacja polityczna

Co więcej, na aktualny kurs waluty wpływają także wydarzenia polityczne i aktualna sytuacja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza również może zyskiwać lub tracić w zależności od tego, jaki jest aktualny kurs danej waluty na rynku. Zatem, jeśli prowadzisz działalność z pewnością warto zainteresować się tą tematyką.
Tagi: