niedziela, Październik 20, 2019
Umowa zlecenie – jak ją skonstruować?
Oceń tekst

Umowa zlecenie – jak ją poprawnie skonstruować?

Działalność gospodarcza – jej założenie i prowadzenie czasem może się wiązać także ze zlecaniem komuś pewnych zadań na rzecz naszej firmy. Przy czym należy pamiętać o tym, że każde tego rodzaju zlecenie powinno być we właściwy sposób udokumentowane, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy zlecenia. Jednak to, w jaki sposób powinna wyglądać taka umowa określają pewne, konkretne zapisy. Jeśli chcemy się dowiedzieć, jak poprawnie skonstruować tego rodzaju umowę, powinniśmy przeczytać poniższe opracowanie.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa konsensualna, która zobowiązuje obie jej strony. Jej przedmiot stanowi odpłatne lub nie wykonanie pewnej określonej czynności prawnej. Zatem „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca, mandatariusz) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy, mandanta). W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Zasada ta nie uchybia jednak przepisom o formie pełnomocnictwa”.

Praca w ramach umowy zlecenia może być świadczona zarówno przez osobę fizyczną, jak też firmę. Przy czym w każdej dobrze sformułowanej umowie zlecenia muszą się znaleźć między innymi: dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, data rozpoczęcia i zakończenia trwania umowy, rodzaj czynności, które są przez nas wykonywane, miejsce wykonania zlecenia, otrzymane wynagrodzenie za wykonanie określonej czynności lub podanie podstawy do jego ustalenia. Ponadto zleceniodawca jest także uprawniony do wskazania sposobu, w jaki zostanie wykonane dane zlecenie.

Jak właściwie powinna wyglądać umowa zlecenie?

Chociaż w sposób bezpośredni z kodeksu cywilnego nie wynika, że umowa zlecenie powinna być zawierana w formie pisemnej, warto zdecydować się właśnie na takie rozwiązanie. Oczywiście, wszelkie ustne ustalenia są także wiążące, ale znacznie trudniej jest je później udowodnić, np. przed sądem. Co więcej brak posiadania tego rodzaju pisemnego potwierdzenia może stać się później przyczyną powstawania różnego rodzaju konfliktów. Najbezpieczniejszym wyjściem dla obydwu stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy – jest zatem podpisanie dokumentu, w którym znajdują się kolejno:
– informacje dotyczące stron kontraktu,
– data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
– przedmiot zlecenia,
– wysokość wynagrodzenia,
– podpisy stron.

Warto pamiętać, że zleceniobiorca również ponosi pewną odpowiedzialność. Co za tym idzie przed podpisaniem tego rodzaju dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdują. Należy pamiętać, że przy zawieraniu umowy zlecenia, odpowiada się także całym swoim majątkiem za ewentualne szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim. W związku z czym, jeśli chcemy się zabezpieczyć i ograniczyć zakres odpowiedzialności, możemy jeszcze przed podpisaniem umowy wykupić na przykład polisę OC lub zawrzeć odpowiedni zapis, gwarantujący nam bezpieczeństwo w kontrakcie.

Tagi: